Thời gian qua, Văn phòng Chính phủ đã xây dựng và đưa vào vận hành cổng dịch vụ công Quốc gia, Văn phòng Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố đã xây dựng, vận hành cổng dịch vụ công Thành phố, kết nối đồng bộ trạng thái hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính với cổng dịch vụ công Quốc gia; tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tuyến, đăng tải cập nhật thủ tục hành chính,  tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp. theo địa chỉ website như sau: 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html

Sau đây là nội dung toàn bộ công văn 2281/UB-KSTT ngày 15/06/2020 cũa UBND Thành Phố Hồ Chí Minh :

Tài liệu đính kèm